Joyous Celebration 24 Unikiwe Lyrics:

Akunasimo esingaphezu kwamandla akho
[No situation is beyond your powers] Akunazinga elingaphezu komshado wakho
[No level is above your marriage] Akunasifo esingema phambili uma kunoJesu
[No disease is unshakeable when you have Jesus] Akunasimo esingaphezu kwempilo yakho
[No situations is above your life]
Unikiwe igunya ke wena ungahamba phezu kofezela
[You are authorized to walk on top of scorpions] Unikiwe amandla ke wena usungaphezu kwabanqobi
[You are empowered and are now more than conquerers]
Utshilo wathi mangihambe ngala mandla enginawo
[You said I shall walk with the powers I have] Waphinde wathi ngicele noma yini uzongenzela
[Again, you said I must ask for anything and You will provide] Uzonginika, uzothi “Thatha, kokwakho”
[You will give me and say “Take, it’s yours”] Yebo, UJehova ushilo mzalwane wathi noma yintoni
[Yes my brethren, Jehovah said “Anything”] Uyithathe by fire, by force
[Take it by fire, by force] Waphinda wath’ uNdikhoyo
[Again, the great I Am said] Cela noba yintozi uzokwenzela
[Ask for anything and shall be done] Ngoba wena unikiwe igunya
[Because you are granted an authority]
Sathana ndizokunyathela ngob’ uyaxoka
[Devil, I will step on you because you are a liar] Ndizohamba phezu kofezela
[I will walk on top of scorpions] Ngob’ uJehova uyaphila
[Because Jehovah is alive] Ndizothath’ imoto yami, ndithath’ imali yam
[I will take back my car, my cash] Ndithath’ umshado wam, ndithathe konk’ okwam
[I will reclaim my marriage and all that is mine]
Linikiwe, linikiwe, linikiwe
[English Translation:I am granted] Linikiwe, linikiwe, linikiwe

Great Feeling

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *