Jah Prayzah’s Munyaradzi (New) Song Lyrics with English Translation:

Munyaradzi is Jah Prayzah’s new song from his latest album Hokoyo. Munyaradzi is a Shona word which means “someone who soothes and comforts.” This song is the beautiful and sad story of two lovers who find comfort in each other.

Music Video

Munyaradzi Lyrics with English Translation


Hee chiriyo dzamara tasangana

English meaning: Cheerio till we meet again

Wandigumbura, wandigumbura

English meaning: You have let me down, You have let me down

Wandigumbura, wandigumbura

English meaning: You have let me down, You have let me down

Ndizvozvo dzamara tasangana

English meaning: And that’s that until we meet again

Wandigumbura, wandigumbura

English meaning: You have let me down, You have let me down

Wandigumbura, wandigumbura

English meaning: You have let me down, You have let me down

Ipapo pandaigara

English meaning: There, where I stayed

Ipapo dhiya ndipo pawaigarawo

English meaning: There, dear, is where you stayed

Ipapo pataivata

English meaning: There, we slept

Dzimwe nguva tairumwa nemarize

English meaning: Sometimes lice bit us

Zviri mberi

English meaning: What comes next

Taingobvunza Mwari

English meaning: We asked God

Mutemberi

English meaning: In the Temple

Kumberi kunei?

English meaning: What lies ahead?

Kunyangwe mvura yekutambudzika

English meaning: When the water of trouble

Payaidzika nematama ndaivepo

English meaning: Dripped down your cheeks, I was there

Kuva munyaradzi

English meaning: To comfort

Ndini ndaive munyaradzi

English meaning: I was the comforter

Kuva munyaradzi

English meaning: To comfort

Ndini ndaive munyaradzi

English meaning: I was the comforter

Akazondisiya ndirimo munhamo ndega

English meaning: But I was left to struggle alone

Tokonyana, tanga tatokonyana

English meaning: Riled each, we had riled each other

Ko seiko Mwendamberi mayaura mega?

English meaning: How come Mwendamberi you crossed by yourself

Takonana, tanga tatokonana

English meaning: Disagreed, we had disagreed

Ndakamuti chiriyo, tosangana mberiyo

English meaning: I said cheerio we would meet ahead

Takanyana, tanga tatokanyana

Fouled each other, we had fouled each other up

Homwe yakazosara yozara nemazana

When the fortune later found me

Tapokana, tanga tatopokana

Disagreed, we had already disagreed

Asi watokanganwa kamhepo kaitirova muchando?

Have you forgotten the biting wind in the winter?

Gumbeze rimwe chete rawaiziva ndini wako

The only blanket you knew was me

Wakambotsva maoko nekapoto kasina mubato

Once you burnt your hands on a pot with no handles

Mbuya yakakurapa takaiwana tafamba chinhambo

The old lady who treated you, we found after walking a long distance

Inga watovaraidzwa nemaruva semavara eshato

You are now entranced by flowers as if its a python’s skin

Dai ndaive nemari nguva yacho, ndaingoronga muchato

If I had money then, I would have organised a wedding

Waizongotiona tapota nesango

You would have seen me disappearing round the forest

Dai ndaiva nemari nguva yacho, ndaingoronga muchato

If I had money then, I would have organised a wedding

Waizongotiona tapota nesango

You would have seen me disappearing round the forest

Paizouya mhepo ndini ndaive bako

When the wind came, I would be your cave

Kunyangwe mvura yekutambudzika

Even when the water of struggles

Payaidzika nematama ndaivepo

Rolled down your cheeks I was there

Kuva munyaradzi

To comfort

Ndini ndaive munyaradzi

I was the comforter

Kuva munyaradzi

To comfort

Ndini ndaive munyaradzi

I was the comforter

Akazondisiya ndirimo munhamo ndega

But you left me to struggle alone

Tokonyana, tanga tatokonyana

Riled each other, we had riled each other

Ko seiko Mwendamberi mayaura mega?

How come Mwendamberi you cry alone

Takonana, tanga tatokonana

Disagreed, we had disagreed

Ndakamuti chiriyo, tosangana mberiyo

I said cheerio we will meet up ahead

Takanyana, tanga tatokanyana

English meaning: Fouled each other, we had fouled each other up

Homwe yakazosara yozara nemazana

When the pockets started filling up

Tapokana, tanga tatopokana

English meaning: Disagreed, we had already disagreed

Haiwa hurombo mukoma, ndainge ndakashoreka

English meaning: But poverty was my shame

Asi muhana tainge tavaka hukama

English meaning: But in our hearts we had built relations

Ndoedza kuvata wanike kwayedza

English meaning: Trying to sleep and its already dawn

Varume ko inga kwachena

English meaning: Guys how come the sun’s out

Asi handina chiedza

English meaning: But I have no light

Zvese zviye, zvese zviye

English meaning: All that, all that

Kwaingova kutungana kwembudzi varume

English meaning: Was just child’s play

Anouya kuhope ndirere

English meaning: You come to me in my sleep

Hope dzacho ndedzerumwe rudzi varume

English meaning: The dreams are of another kind guys

Zvese zviye, zvese zviye (here zvaguma)

English meaning: All that, all that (its ended)

Kwaingove kutungana kwembudzi varume (here zvapera)

English meaning: Was just just child’s play ( its over)

Anouya kuhope ndirere (zvaguma)

English meaning: You come to my dreams in my sleep (its ended)

Hope dzacho ndedzerume rudzi varume (here zvapera)

English meaning: The dreams I have are of another kind (its ended)

Great Feeling

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *